1. Ogólne warunki sprzedaży
 2. Niniejsze "Ogólne warunki sprzedaży" (dalej OWS) stanowią integralną część wszystkich ofert składanych przez Bumar-Hydroma, umów handlowych zawieranych przez Bumar-Hydroma , jak również aneksów do podpisanych i istniejących kontraktów. Postanowienia określające rodzaj produktów i usług zamawianych przez kontrahentów od Bumar-Hydroma , jak również wszelkie inne specyficzne warunki sprzedaży powinny zostać każdorazowo określone w odrębnych umowach.

 3. Zamówienia
  1. Wszystkie zamówienia kontrahentów wymagają potwierdzenia, wysłanego listownie, faxem lub e-mailem, przyjęcia do realizacji przez Bumar-Hydroma . Przyjęcie oferty przedstawionej przez Bumar-Hydroma przez kontrahenta wymaga jego pisemnego potwierdzenia faxem lub e-mailem. Wszelkie umowy, zmiany i aneksy do umów wymagają formy pisemnej. Warunki zakupu zaproponowane przez kontrahenta są wiążące jedynie w przypadku ich pisemnego zaakceptowania przez Bumar-Hydroma .
  2. Bumar-Hydroma zastrzega sobie wszelkie prawa własności przemysłowej stworzonych dokumentacji i rozwiązań technicznych, rysunków technicznych, szkiców oraz innych podobnych dokumentów, wykonanych przez Bumar-Hydroma lub na zlecenie Bumar-Hydroma . W szczególności nie mogą one zostać udostępnione osobom trzecim bez pisemnej zgody Bumar-Hydroma . W/w rysunki, opracowania i dokumenty będą przechowywane przez Bumar-Hydroma przez okres pięciu lat, licząc od daty ostatniego zamówienia dotyczącego danego rodzaju produktu.
  3. Kontrahent, zlecając Bumar-Hydroma , wykonanie produktu według przedłożonych przez siebie rysunków, szablonów, wzorów wykonawczych itp. zapewnia tym samym, że przedłożone przez niego opracowania nie naruszają praw własności osób trzecich.
  4. Bumar-Hydroma nie jest zobowiązany do sprawdzenia, czy poprzez realizację zlecenia kontrahenta według przedłożonych mu rysunków, szablonów, wzorów oraz tym podobnych opracowań narusza prawa chroniące własność osób trzecich. Całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu ponosi dany kontrahent.
 4. Warunki realizacji
  1. W przypadku braku odmiennych ustaleń pomiędzy Bumar-Hydroma oraz kontrahentem, zamówienia oraz zlecenia są realizowane w siedzibie Bumar-Hydroma .
  2. Bumar-Hydroma ponosi wyłącznie koszty wydania. Pozostałe koszty, w szczególności koszty odbioru i przewozu, ponosi kontrahent na zasadach EXW.
  3. W przypadku uzgodnienia braku osobistego odbioru zamówionego produktu przez kontrahenta, produkt zostanie zapakowany oraz wysłany kontrahentowi przez Bumar-Hydroma na wyłączne ryzyko kontrahenta. Koszty transportu ponosi kontrahent. Wybór rodzaju opakowania oraz środka transportu należą do Bumar-Hydroma .
  4. Produkty gotowe do odbioru powinny zostać odebrane przez kontrahenta w terminie do 5 dni od dnia przekazania przez Bumar-Hydroma informacji o zrealizowaniu zamówienia. Wszelkie korzyści i ciężary związane z produktem, jak również niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzą na kontrahenta z chwilą osobistego odbioru produktu lub, w przypadku braku takiego odbioru, z chwilą przekazania przez Bumar-Hydroma produktu przewoźnikowi. W przypadku nieodebrania w terminie zamówionego produktu przez kontrahenta, zobowiązanego do odbioru osobistego, Bumar-Hydroma jest uprawniony do przechowania produktu na wyłączny koszt i ryzyko kontrahenta. Zryczałtowany koszt przechowania produktu wynosi 1% wartości zamówienia za każdą rozpoczętą dobę przechowywania.
  5. Data realizacji zamówienia jest zawsze określana w przybliżeniu - o ile inaczej nie uzgodniono. Bumar-Hydroma nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie lub nieterminowe zrealizowanie zamówienia kontrahenta, jeżeli wyłączną tego przyczyną było nieprzewidziane wydarzenia, wywołane przyczyną zewnętrzną, uniemożliwiające należyte zrealizowanie zlecenia (siła wyższa). Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: strajki pracownicze, lokaut, zakłócenia pracy w Bumar-Hydroma , przerwy w dostawie energii elektrycznej, pożar, powódź, wypadek przy pracy w Bumar-Hydroma lub u podwykonawców, opóźnione, wadliwe lub niekompletne dostawy materiałów, zamówionych prawidłowo we właściwym czasie u poddostawców. W przypadku wystąpienia siły wyższej Bumar-Hydroma niezwłocznie poinformuje o tym kontrahentów. Po ustąpieniu siły wyższej Bumar-Hydroma niezwłocznie określi przybliżony termin realizacji zamówienia. Okres realizacji zamówienia zostanie w takim przypadku przedłużony o okres występowania wydarzenia stanowiącego siłę wyższą oraz czas niezbędny do ponownego przystąpienia do normalnej działalności produkcyjnej przez Bumar-Hydroma . W przypadku braku takiej możliwości, Bumar-Hydroma będzie uprawniona do odstąpienia od realizacji zamówienia.
  6. Okres realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu potwierdzenia przez Bumar-Hydroma zamówienia kontrahenta, co następuje po uzyskaniu od kontrahenta wszelkich niezbędnych danych technicznych i handlowych, zatwierdzeń, wyjaśnień itp.
  7. W przypadku ustalenia w warunkach płatności wpłaty zaliczki lub przedpłaty przez kontrahenta, termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu o okres opóźnienia w dokonaniu wpłaty. Za dzień dokonania wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Bumar-Hydroma .
  8. Jeżeli termin dostawy zostaje opóźniony na życzenie kontrahenta, Bumar-Hydroma jest uprawniony do wyznaczenia nowego terminu i, po bezskutecznym jego upływie, do odstąpienia od realizacji zamówienia.
  9. W przypadku zamówienia większej liczby produktów, dopuszczalne są, o ile nie zostanie uzgodnione inaczej, dostawy częściowe.
  10. W przypadku zwłoki Bumar-Hydroma w realizacji zamówienia, kontrahent - po upływie terminu realizacji zamówienia - jest uprawniony do odstąpienia od zamówienia, jednakże wyłącznie do momentu powzięcia informacji, że zamówione produkty są gotowe do odbioru (wysyłki). Bumar-Hydroma w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec kontrahentów za utracone korzyści.
 5. Płatności
  1. Termin płatności, o ile nie uzgodniono inaczej, wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT.
  2. Jeżeli zapłata następuje przelewem, za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Bumar-Hydroma .
  3. W ofertach Bumar-Hydroma ceny produktów są cenami netto. Do cen netto doliczany jest podatek od towarów i usług VAT w wysokości przewidzianej odrębnymi przepisami.
  4. Kontrahenci płacący gotówką (lub na zasadzie pełnej przedpłaty) za zamówione produkty, w przypadku znacznej wartości zamówienia i pod warunkiem braku jakichkolwiek innych zobowiązań wobec Bumar-Hydroma mogą otrzymać rabat na zamówione produktu w wysokości do 2% wartości zamówionych produktów.
  5. W przypadku nieterminowej zapłaty za zamówione produkty Bumar-Hydroma uprawiona będzie do naliczania odsetek za opóźnienie, na zasadach i w wysokości określonych w kodeksie cywilnym oraz ustawie z dnia 12 czerwca 2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
  6. W przypadku powzięcia przez Bumar-Hydroma informacji, że kontrahent jest niewypłacalny lub znajduje się w złej sytuacji finansowej, Bumar-Hydroma może uzależnić zrealizowanie zamówienia od dokonania przez kontrahenta pełnej przedpłaty za zamówione produkty lub od zapłaty gotówką za zamówione produkty, względnie od przedstawienia przez kontrahenta zabezpieczenia zapłaty ceny zamówionych produktów.
 6. Prawa własności produktu
  1. Sprzedane produkty stanowią własność Bumar-Hydroma do momentu pełnej zapłaty przez kontrahenta ceny produktów.
  2. Bumar-Hydroma wyraża zgodę na instalację lub inne wykorzystanie dostarczonych przez Bumar-Hydroma produktów, stanowiących własność Bumar-Hydroma , z tym jednakże zastrzeżeniem, że Bumar-Hydroma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu wraz z utratą gwarancji.
  3. W przypadku zajęcia, zarekwirowania lub innego rozporządzenia produktami stanowiącymi nadal własność Bumar-Hydroma przez osoby trzecie, kontrahent jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Bumar-Hydroma .
  4. W przypadku odsprzedaży przez kontrahenta dostarczonych przez Bumar-Hydroma produktów, Bumar-Hydroma jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu zastosowania i używania produktu niezgodnie z przeznaczeniem.
 7. Gwarancja
  1. Bumar-Hydroma zapewnia, że w prowadzonej działalności opiera się na swym doświadczeniu i wszelkie doradztwo techniczne, jak również oferowane produkty i usługi świadczone są z zachowaniem należytej staranności.
  2. Bumar-Hydroma ponosi odpowiedzialność za dostarczony produkt w przypadku wystąpienia ewidentnych wad, z wyjątkiem sytuacji gdy materiał dostarczony został przez kontrahenta, strukturalnych materiału, odstępstw od parametrów ujętych w kartach technologicznych materiałów określonych wg specyfikacji i ich norm produkcyjnych. W przypadku wykonywania produktu w oparciu o dostarczony rysunek lub wzór Bumar-Hydroma odpowiada za zgodność produktu z dostarczonym rysunkiem lub wzorem lecz zastrzega sobie prawo do zmian w konstrukcji co może mieć miejsce jedynie po pisemnej akceptacji kontrahenta.
  3. Kontrahent jest zobowiązany, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji, o których mowa w punkcie VI. 2 OWS, do sprawdzenia zakupionych produktów niezwłocznie po ich otrzymaniu. Zawiadomienie o wadzie produktu, zawierające zwięzły opis dostrzeżonej wady, powinno zostać zgłoszone pisemnie w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania produktu, jednakże zanim produkty zostaną zainstalowane lub wykorzystane w inny sposób przez kontrahenta. Gwarancja może być rozpatrzona pod warunkiem dostarczenia reklamowanego produktu do wykonawcy. W przypadku uznania reklamacji produkt zostaje naprawiony lub wymieniony na nowy wraz z pokryciem kosztów spedycji. Bumar-Hydroma jest zobowiązana do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  4. W przypadku wystąpienia wad produktu, wskazanych w pkt VI. 2 OWS. Bumar-Hydroma zobowiązuje się, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWS, usunąć stwierdzone wady produktu, a w przypadku, kiedy jest to niemożliwe, wymienić produkt na produkt wolny od wad - w możliwie najkrótszym terminie od dnia rozpatrzenia reklamacji.
  5. Bumar-Hydroma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady produktu w przypadku, gdy:
   • kontrahent nie zapewnia przedstawicielom Bumar-Hydroma możliwości sprawdzenia tożsamości reklamowanych produktów oraz ich wad,
   • kontrahent nie zapewnia przedstawicielom Bumar-Hydroma niezwłocznej możliwości przeprowadzenia prób sprawdzających,
   • kontrahent dokonał montażu produktów Bumar-Hydroma z elementami obcego pochodzenia.
  6. Bumar-Hydroma nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie się produktów, będące następstwem ich prawidłowej eksploatacji, jak również za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego obchodzenia się, przechowywania, instalacji lub użytkowania produktów, w tym działania wody lub stosowania oleju o czystości w klasie powyżej 18/15 wg PN-ISO 4406 i dokładności filtracji powyżej 16µm. Bumar-Hydroma nie ponosi ponadto odpowiedzialności za wady produktu powstałe wskutek dokonania przez kontrahenta lub na jego zlecenie zmian lub napraw produktu bez uprzedniej pisemnej zgody Bumar-Hydroma .
  7. Bumar-Hydroma nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie produktów wykonanych na podstawie rysunków, szablonów, wzorów itp. dostarczonych przez kontrahenta.
  8. Niezależnie od innych postanowień OWS Bumar-Hydroma nie ponosi odpowiedzialności za szkody kontrahenta, w szczególności za: niemożność użytkowania produktów, straty pośrednie, utracone korzyści i/lub zyski, a także za konsekwencje ewentualnych przestojów, które wynikły z użycia lub braku możliwości użycia produktów.
  9. Przytoczone tutaj postanowienia gwarancyjne są jedynym i wyłącznym dowodem gwarancji udzielonej kontrahentowi przez Bumar-Hydroma , zastępują one wszelkie inne zobowiązania umowne i ustawowe.
  10. Odpowiedzialność Bumar-Hydroma z tytułu rękojmi jest wyłączona.
  11. Jeżeli Bumar-Hydroma dostarcza towary wykonane na podstawie wzorów otrzymanych od kontrahenta, Bumar-Hydroma gwarantuje wtedy jedynie zachowanie jakościowych i wymiarowych charakterystyk, które zostały zaakceptowane przez kontrahenta.
 8. Właściwość sądów
 9. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Bumar-Hydroma oraz kontrahentem, związanych ze sprzedażą produktów lub świadczeniem usług na rzecz kontrahenta przez Bumar-Hydroma jest właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie .

 10. Postanowienia końcowa
  1. Jeżeli nastąpi stwierdzenie nieważności któregokolwiek z postanowień OWS. nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień lub ich fragmentów.
  2. OWS znajdują zastosowanie do wszystkich zamówień realizowanych przez Bumar-Hydroma począwszy od dnia 1 grudnia 2010r.
  3. Wszelkie postanowienia odbiegające od treści OWS wymagają dla swej ważności pisemnego uzgodnienia z Bumar-Hydroma .

Szczecin , dnia 25 listopada 2010r.

FMB Bumar - Hydroma SA
ul. Santocka 44
71-071 Szczecin
NIP: 852-060-01-53
Regon: 810724 596

tel. +48 91 43 23 730
fax. +48 91 48 56 062
Solidna Firma 2008
Shipsu
twoorzenie stron www wawrus.pl projekt graficzny amill.pl
Fundusze